Studia podyplomowe "Transport w górnictwie"

Studia podyplomowe w zakresie budowy i eksploatacji maszyn oraz urządzeń transportowych - TRANSPORT W GÓRNICTWIE

1. CEL STUDIÓW
Celem dwusemestralnych studiów jest aktualizacja oraz poszerzenie wiedzy z zakresu maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym surowców mineralnych. Studia są przeznaczone dla słuchaczy będących absolwentami uczelni wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) kierunków mechanicznych i górniczych związanych z górnictwem węgla, rud miedzi oraz kruszyw mineralnych. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu teorii, obliczeń i rozwiązań konstrukcyjnych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie. Omówione będą również tendencje i kierunki ich rozwoju.

2. ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW
Studia obejmują 204 godziny zajęć realizowanych w czasie dwóch semestrów, podczas jednodniowych zjazdów oraz w trakcie jednodniowych sesji wyjazdowych. Słuchacze otrzymują w trakcie przygotowań do zajęć wykaz literatury.

3. ORGANIZATOR
Akademia Górniczo-Hutnicza im St. Staszica w Krakowie, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych.

4. WYKŁADOWCY
Wykładowcami Studiów są pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej oraz Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

5. FORMA ZAJĘĆ
Wykłady, seminaria, laboratoria.

6. WARUNKI ZGŁASZANIA I PRZYJĘCIA NA STUDIA
Wymagane dokumenty:
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• kwestionariusz osobowy,
• oświadczenie o formie zapłaty (indywidualne, przez zakład pracy).
Kwalifikacja następuje według kolejności zgłoszeń.

7. DYPLOM UKOŃCZENIA
Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczeń, zakończeniu wszystkich egzaminów oraz obronie pracy dyplomowej, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie budowy i eksploatacji górniczych maszyn i urządzeń transportowych.

8. PROGRAM STUDIÓW
Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu podstaw górnictwa podziemnego i odkrywkowego, maszyn do mechanicznego urabiania, ładowania i zwałowania, a przede wszystkim - maszyn i urządzeń transportu ciągłego oraz cyklicznego.

1. Podstawy górnictwa podziemnego i odkrywkowego.
2. Maszyny do mechanicznego urabiania skał oraz do ładowania urobku.
3. Zmechanizowane kompleksy ścianowe.
4. Pneumatyka i hydraulika w maszynach i urządzeniach transportowych.
5. Maszyny i urządzenia transportu ciągłego.
6. Napędy elektryczne i spalinowe.
7. Maszyny i urządzenia transportu cyklicznego.
8. Transport linowy.
9. Zasady dopuszczania maszyn i urządzeń do pracy w kopalni.
10. Terminologia angielska dotycząca problematyki transportu w górnictwie.

9. KONTAKT

Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab. inż. Kazimierz Furmanik, prof. AGH
tel.: 12 617 30 72, e-mail: fukaz@agh.edu.pl

Sekretarz studiów podyplomowych:
dr inż. Jacek Zarzycki
tel.: 12 617 30 92, e-mail: jacek.zarzycki@agh.edu.pl

Adres korespondencyjny:
Sekretariat Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. B-2
tel: 12 617 30 81, fax: 12 633 51 62, e-mail: kmg@agh.edu.pl

ZałącznikWielkość
Studia ulotka 2015 2016.pdf1.71 MB

funia europejska

Linki
Języki
Logowanie