Specjalności

MASZYNY DO EKSPLOATACJI I PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH

Magister inżynier mechanik tej specjalności jest przygotowany do projektowania, konstruowania, budowy i eksploatacji maszyn oraz systemów maszynowych stosowanych w przemyśle surowcowym. Wykształcenie uzyskane w czasie studiów umożliwia zatrudnienie absolwentów na stanowiskach kierowniczych w przemysłach surowcowych oraz uzyskanie dodatkowych świadczeń finansowych przysługujących w tych branżach. Kadra naukowo-dydaktyczna z dużym doświadczeniem zapewnia od wielu lat wysoki poziom kształcenia magistrów inżynierów mechaników, na których czekają stanowiska pracy w ośrodkach badawczych, projektowych i zakładach produkcyjnych przemysłu surowcowego na terenie całego kraju.

Opiekun specjalności:prof dr hab. inż. Krzysztof Krauze

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH I TRANSPORTU BLISKIEGO

Absolwent tej specjalności z dyplomem magistra inżyniera, będzie przygotowany do konstruowania, wytwarzania, badania i utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń, a także do prowadzenia remontów i napraw sprzętu związanego z różnymi pracami ziemnymi i dostosowanym do nich transportem.

Mieści się w tym szeroki zakres maszyn i urządzeń przeznaczonych do budowy dróg, autostrad, szlaków kolejowych, kanałów ściekowych, fundamentów różnego typu itp. Dotyczy to także kamieniołomów, wyrobisk surowców ceramicznych, całego zakresu eksploatacji surowców mineralnych, systemów odkrywkowych i otworowych.

Specjalność obejmuje również maszyny i sprzęt do przebudowy nawierzchni dróg, autostrad, mostów, hal, lotnisk itp.

Opiekun specjalności:dr inż. Jacek Zarzycki

AUTOMATYZACJA W GÓRNICZYCH SYSTEMACH MASZYNOWYCH

Kandydaci na specjalność „Automatyka w Górniczych Systemach Maszynowych” powinni mieć ukończone studia inżynierskie na kierunku „Automatyka i Robotyka” i uzyskać - po ukończeniu studiów drugiego stopnia - tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie powiększają zakres wiedzy inżyniera, przygotowując go formułowania, analizy i rozwiązywania problemów dotyczących automatyki w górniczych systemach maszynowych.

Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwi studentom projektowanie, budowę i eksploatację takich systemów maszynowych, w tym różnorodnych układów i systemów sterowania. Wiedza ta jest przekazana studentom w ramach przedmiotów wspólnych dla kierunku i przedmiotów w ramach specjalności. Wykorzystanie tej wiedzy oraz jej poszerzenie zapewnią prace przejściowe i dyplomowe. Absolwenci tej specjalności będą dobrze przygotowani do podejmowania i rozwiązywania aktualnych problemów technicznych w zakresie automatyzacji w górniczych systemach maszynowych. Mogą także podejmować pracę w uczelniach i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Absolwenci specjalności „Automatyzacja w Górniczych Systemach Maszynowych” będą przygotowani do podjęcia prac związanych z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją systemów automatyzacji w górnictwie. Gruntowna wiedza z dyscyplin podstawowych i specjalistycznych oraz umiejętność korzystania z zaawansowanych technik komputerowych i kierowania pracą zespołów pracowniczych, pozwoli im być konkurencyjnymi na rynku pracy.

Opiekun specjalności:dr inż. Krzysztof Kotwica

funia europejska

Linki
Języki
Logowanie