Dydaktyka

W ramach wszelkiego rodzaju studiów tj. dziennych, zaocznych i podyplomowych Katedra szkoli wykonawców, konstruktorów i eksploatatorów maszyn i urządzeń górniczych, maszyn do robót ziemnych i transportu bliskiego. Podstawową działalnością Katedry jest dydaktyka realizowana jest na Wydziałach:

 • Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Górnictwa i Geoinżynierii
 • Wiertnictwa, Nafty i Gazu,
 • Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki,
 • Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

W Katedrze organizuje się praktyki studenckie po I roku oraz dyplomowe, łącznie z zawieraniem odpowiednich umów z jednostkami przemysłu górniczego. Dla studentów IV roku w ramach zajęć z przedmiotów odpowiadających kierunkom dyplomowania Katedra organizuje po dwie wyjazdowe wycieczki - praktyki do zakładów przemysłu górniczego (ok. jednotygodniowe) obejmujące kopalnie podziemne węgla kamiennego i miedzi oraz odkrywkowe węgla brunatnego i kamieniołomy, a także fabryki maszyn i urządzeń górniczych.

W ramach zajęć nadobowiązkowych w Katedrze prowadzi się tzw. zajęcia fakultatywne z przedmiotu "Metody techniki komputerowej" realizowane dla wszystkich studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Poziom merytoryczny i nowoczesność przekazywanej wiedzy są stosunkowo wysokie. Jest to zapewnione poprzez:

 • szeroki udział pracowników Katedry w pracy naukowo-badawczej w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych konkurujących z zagranicą,
 • szerokie kontakty i wyjazdy zagraniczne na konferencje krajowe i międzynarodowe, współpracę z wieloma ośrodkami zagranicznymi oraz poprzez udział w pracach wielu Komitetów, Rad i Komisji Naukowych i Technicznych,
 • bardzo dobre zaopatrzenie biblioteki Katedry w literaturę krajową i zagraniczną (ok. 32 000 vol.),
 • dobre wyposażenie sal wykładowych i seminaryjnych m.in. z możliwością wyświetlania wielu filmów zarówno krajowych jak i zagranicznych z zakresu nowoczesnych rozwiązań maszyn górniczych,
 • dobre wyposażenie laboratoriów z ok. 25 stanowiskami badawczo-dydaktycznymi, kopalnią z dwiema w pełni wyposażonymi ścianami (kombajnową i strugową) oraz Centrum Analityczno-Pomiarowym,
 • opracowanie przez własnych pracowników ogólnokrajowych podręczników m.in. ostatnio prof. T. Banaszewskiego pt. "Przesiewacze" i
  prof. A. Bębna pt. "Technika wiertnicza w odkrywkowym górnictwie skalnym", a także skryptów uczelnianych jak np. K. Krauze, J. Pawlik pt. "Kombajny ścianowe", J. Blaschke pt. "Procesy technologiczne w przeróbce kopalin użytecznych", A. Siedlara pt. "Teoria działania przenośników taśmowych", A. Bębena, J. Marianowskiego, P. Bogusza pt. "Pneumatyczne silniki maszyn udarowych".

Studenci specjalności maszyny i urządzenia górnicze posiadają Koło Naukowe Mechaników Górników, które corocznie organizuje Studenckie Sesje Naukowe z okazji Dnia Górnika (po 8-10 referatów) przy licznym udziale studentów i kadry nauczającej. Ponadto organizuje wycieczki specjalistyczne do kopalń i fabryk maszyn górniczych, a także przygotowuje referaty pracowników naukowych w oparciu o wyniki najnowszych prac naukowych i badawczo-rozwojowych wykonywanych w Katedrze.


Pracownicy Katedry ściśle współpracują z Uczelniami, Instytutami i Jednostkami Badawczymi zagranicznymi między innymi w Aachen, Freibergu i Hannoverze w Niemczech, w Miskolcu na Węgrzech, w Koszycach na Słowacji, w Ostrawie w Czechach, z Uniwersytetami w Leeds w Anglii, w Quebec w Kanadzie oraz Missouri-Rolla w USA. Do niedawna prowadzono także szeroką współprace z uczelniami i przemysłem w b. Jugosławii, tj. w Tuzli i Belgradzie.

Na podkreślenie zasługuje udział pracowników w pracach różnych Międzynarodowych Komitetów i Komisji, między innymi prof. Adama Klicha w Światowej Organizacji Technologii Wodnych z siedzibą w USA (Water Jet Technology Association), a także
Europejskiej Organizacji Hydromechanizacji (Das wissenschaftliche Komitee Hydromechanisation).

funia europejska

Linki
Języki
Logowanie